Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

Derviş Coşkun 0

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,

▪Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar,

▪Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

▪Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,

▪Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı çalışmalar yapar,

▪Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

▪Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

▪Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip eder, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

▪Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar,

▪Yılsonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapar,

▪Eğitim-Öğretim döneminin başında seminerlere katılır,

▪Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

▪Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

▪Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

▪Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, , bilgisayar vb),

▪Tartı ve ölçüm aletleri,

▪Laboratuar aletleri,

▪Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,

▪Mutfak araç ve gereçleri, Ocak, fırın, buzdolabı,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin;

▪Sosyal bilimlere ilgi duyan,

▪İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,

▪Ayrıntılara dikkat eden,

▪Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

▪Dikkatli, işine özen gösteren,

▪İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

▪Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

▪Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

▪Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

▪Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

MESLEĞİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR

Psikolojik, nörolojik hastalıklar, epilepsi (sara) ve multiple skleroz (MS) hastalıkları gibi, kişiye her an rahatsızlık verebilecek tipte hastalığı olanlar bu mesleği yürütemezler. Ayrıca, duyma, görme, konuşma özürü bulunanlar ile bedensel ve ruhsal bozukluğu olanlar da bu mesleği yürütemezler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme yeni öğrenci alınmamaktadır. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği eğitimi verildiği dönemi kapsamaktadır.

Mili Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde bu branşa daha önceki yıllarda mezun olmuş Ev Yönetimi Öğretmenliği, Aile Bilimleri ve Tüketici öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği bölümü mezunları ile MEB ve YÖK işbirliği ile açılan/açacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans ya da Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlamış olan Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi yüksekokulu ve Aile ve Tüketici Bilimleri lisans programı mezunları atanmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil, aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ”Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni” lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sosyal ekonomik, politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde Besin/Gıda teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak istihdam edilirler.

Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Servis Hizmetleri,

Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan ,teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Kafeterya İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik , Yat Kaptanlığı Mutfak Yaşlı Hizmetleri ile,Diğer alanların beslenme alanına teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanın /dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler.

Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler. Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.

▪Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

▪Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.

▪Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

▪Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

▪Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

▪Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

▪Ev Ekonomisi Öğretmeni,

▪Diyetisyen,

▪Ev Ekonomisti.

EK BİLGİLER

GÖREV

▪İş organizasyonu yapar,

▪Çevre koruma önlemleri alır,

▪İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪Meslek elemanları,

▪ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000,

▪Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

▪ 80 sayılı T.C.MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

▪Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/

▪Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

avcılar escort bakırköy escort şişli escort bostancı escort ankara escort bayan çeşme escort